Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej Digital Lotus.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i jednocześnie Wykonawcą usług jest firma: DIGITAL LOTUS, Ushers Island, Dublin 8, VAT ID IE2406095, adres e-mail: contact@digital-lotus-media.com, tel.: +353 877 489 517, zwana dalej Agencją.
1.2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Agencji, zasady dokonywania kalkulacji oraz płatności, zasady akceptacji projektów przesłanych przez Agencję, a także zasady przyjmowania zleceń.
1.3. Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad, które są w nim zawarte, oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych.
1.4. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS zastrzega sobie prawo do publikacji zaprojektowanych i wykonanych przez siebie prac w celach marketingowych na swojej stronie internetowej digital-lotus-media.com oraz mediach społecznościowych bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy.

2. Prawa autorskie

2.1. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS oświadcza, że do momentu przeniesienia praw autorskich do
projektów graficznych wykonanych przez Agencję Reklamową DIGITAL LOTUS na rzecz Zamawiającego,
projekty graficzne są własnością Agencji i są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i udostępnianie osobom trzecim, a także wykorzystywanie materiałów wykonanych przez
Agencję bez uiszczenia za nie opłaty jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Przeniesienie praw
autorskich do projektów graficznych odbywa się zgodnie z ustawami w Polsce i Irlandii o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymaga odrębnych ustaleń.

 3. Kalkulacje

3.1. Kalkulacje wykonywane są do 3 dni od daty złożenia zapytania ofertowego przez Zleceniodawcę.
3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług oraz produktów, koszty techniczne, przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
3.3. W sytuacji, w której Zleceniodawca nie dostarczy plików graficznych niezbędnych do wykonania zlecenia, materiały te przygotuje Agencja na jego koszt.
3.4. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania i czasu pracy potrzebnego do jego wykonania.
3.5. Ceny podane w kalkulacji są cenami DIGITAL LOTUS. W cenach nie jest zawarty podatek VAT ze względu na podmiotowe zwolnienie.
3.6. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty jej przesłania przez Agencję do Zleceniodawcy, ze względu na zmieniające się ceny na rynku towarów, materiałów oraz usług.

4. Zasady przyjmowania zleceń

4.1. Zamówienia przyjmowane są tylko poprzez drogę mailową na adres contact@digital-lotus-media.com z uwzględnieniem dokładnej specyfikacji zamówienia.
4.2. Po otrzymaniu zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany, aby w przeciągu 3 dni przesłać Zleceniodawcy kalkulację, o której mowa w pkt. 3. Kalkulacje.
4.3. Po akceptacji wyceny do zamówienia wystawiana jest faktura proforma. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero po zaksięgowaniu na koncie bankowym wpłaty 100% wartości zamówienia, lub też przesłania faktury proforma.
4.4. Nieuiszczenie przez Zleceniodawcę przedpłaty w wymaganym terminie spowoduje, że Agencja nie przystąpi do realizacji zamówienia.
4.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania drogą mailową materiałów i treści niezbędnych do poprawnego wykonania zamówienia – logotypów (w formie możliwej do edycji, np. .cdr, .pdf, .eps, .ai, .png), tekstów, haseł reklamowych, map, danych firmy, zdjęć oraz wszystkich innych informacji koniecznych do realizacji projektu.
4.6. Zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania kompletu materiałów drogą elektroniczną na adres contact@digital-lotus-media.com w czytelnej i spójnej formie. Teksty nadesłane przez Zleceniodawcę powinny być możliwe do edycji i formatowania.
4.7. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy, treści, obrazy i zdjęcia nadesłane w materiałach przez Zleceniodawcę i niską jakość materiałów takich jak logotypy, zdjęcia, mapy, grafiki, obrazy, etc.
4.8. W sytuacji, w której Zleceniodawca nie dostarczy plików graficznych niezbędnych do wykonania zlecenia, materiały te przygotuje Agencja na jego koszt.
4.9. W przypadku braku wytycznych od Zleceniodawcy lub też braku zamysłu projekt zostanie wykonany według uznania Agencji.
4.10. Przy każdym projekcie Zleceniodawca ma prawo do 3 drobnych, bezpłatnych poprawek, które
uwzględniają zmianę kolorów, fontów lub zdjęć. Każda kolejna poprawka to koszt 15% kwoty całego projektu.
4.11. Zmiana zamysłu lub projektu grafiki jest równoznaczna z rozpoczęciem nowego projektu.
4.12. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze oraz jego kalibracji, czego Zleceniodawca powinien mieć świadomość.

5. Nanoszenie poprawek do projektów

5.1. Zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia uwag i poprawek do przedstawionego mu projektu w terminie maksymalnie 3 dni od daty przesłania projektu.
5.2. W przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez Zleceniodawcę w terminie do 3 dni od
przedstawienia projektu, projekt uznaje się za zaakceptowany.
5.3. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag do projektu Agencja zobowiązuje się do naniesienia zmian lub poprawek w przeciągu 3 dni od zgłoszenia uwag do projektu.
5.4. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która powinna być spójna, czytelna i możliwie chronologiczna do projektu. Lista powinna zostać przesłana drogą mailową na adres mailowy contact@digital-lotus-media.com
5.5. Jeśli lista poprawek nadesłana przez Zleceniodawcę jest nieczytelna, chaotyczna, przesyłana w wielu mailach, rozłożona na kilka części lub nadsyłane poprawki są ze sobą sprzeczne lub niezrozumiałe, to naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy, jeśli taki będzie wymagany.
5.6. Klient ma prawo do przesłania jednej listy poprawek. Każda kolejna lista z poprawkami jest dodatkowo płatna, o czym mowa w pkt. 4 ppkt. 4.9.
5.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu oraz za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Zleceniodawcę.
5.8. Po zaakceptowaniu projektu przez Klienta następuje proces jego fizycznego wykonania, jeśli taki jest charakter tego zlecenia. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów, reklamacje z tego tytułu nie zostaną uwzględnione.

6. Konsultacje

6.1 Konsultację można odwołać lub przełożyć nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej w ciągu 48 godzin przed dniem, na który konsultacja została zaplanowana. Nieodwołane lub odwołane później niż 48 godziny przed dniem, na który konsultacja została zaplanowana — w ramach wykupionych pakietów – zostaną uznane za zrealizowane.

6.2 W przypadku odwołania lub przełożenia konsultacji  w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 6.1. przedpłata nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną konsultację.

7. Zakres odpowiedzialności

7.1. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z działania czynników niezależnych od Agencji: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, katastrof naturalnych, niesprzyjających warunków pogodowych (w przypadku montażu) oraz innych zdarzeń losowych.
7.2. W razie wystąpienia w/w okoliczności Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Zleceniodawcę.
7.3. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Agencji Reklamowej DIGITAL LOTUS zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, zniesławiające, naruszające dobra osobiste osób trzecich.


7.4. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję Reklamową DIGITAL LOTUS,
 • wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez Agencję Reklamową DIGITAL LOTUS,
 • wydruk prac zaakceptowanych przez Zleceniodawcę, a zawierających błędy techniczne lub treściowe np. literówki i błędy interpunkcyjne,
 • opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne,
 • opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Agencji Reklamowej DIGITAL LOTUS,
 • opóźnienia w terminie realizacji wynikające z opóźnienia dostarczenia poprawnych danych i materiałów od Zleceniodawcy.
  7.5. W przypadku zamówienia usługi montażu, po stronie Zleceniodawcy leży należyte przygotowanie
  powierzchni pod aplikację reklamy, oraz zapewnienie swobodnego dostępu do miejsca montażu reklamy.
  7.6. W sytuacji, w której powierzchnia lub miejsce nie są przygotowane na montaż, Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS może odmówić wykonania zlecenia w danej chwili, lub naliczyć opłatę za dodatkową usługę przygotowania miejsca pod montaż reklamy. Jeśli montaż będzie niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Wykonawca może obciążyć Zleceniodawcę kosztami ponownego dojazdu na miejsce montażu.
  7.7. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie odpowiada za samodzielne montaże wykonane przez klientów. Stosowanie nieodpowiednich technik montażu reklamy powoduje uszkodzenia wykonanych przez Wykonawcę zamówień i nie będzie uwzględniane jako zgłoszenie reklamacyjne.
  7.8. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z używania reklamy do innych celów niż przewidziane w przeznaczeniu, oraz za szkody wynikłe z działań wandalizmu lub innych nagłych, nieprzewidzianych wypadków czy katastrof naturalnych.
  7.9. Zleceniodawca, składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji plików przekazanych do Agencji Reklamowej DIGITAL LOTUS. Agencja nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia.
  7.10. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas stosowania niewłaściwej konserwacji i przechowywania materiałów reklamowych.

8. Gwarancje 

8.1. Materiały i wykonywane prace oferowane przez Agencję Reklamową DIGITAL LOTUS objęte są gwarancją. Długość gwarancji jest zależna od rodzaju zlecenia i szczegółów umowy zawartej ze Zleceniodawcą.
8.2. Gwarancją nie są objęte:

 • wady wynikłe z używania do innych celów niż przewidziane w przeznaczeniu,
 • uszkodzenia powstałe podczas stosowania niewłaściwej konserwacji i przechowywania materiałów
  reklamowych,
 • uszkodzenia mechaniczne i zdarzenia losowe wynikające z warunków,
 • szkody wynikłe z działań wandalizmu lub innych nagłych, nieprzewidzianych wypadków czy katastrof
  naturalnych,
 • różnice kolorystyczne wydruku względem monitora, jeżeli nie została wykonana i zaakceptowana
  próbka kolorystyczna.

9. Postanowienia i uwagi końcowe 

9.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej DIGITAL LOTUS oznacza pełną świadomość i akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
9.3. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://digital-lotus-media.com.