Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej Digital Lotus.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i jednocześnie Wykonawcą usług jest firma: DIGITAL LOTUS, Ushers Island, Dublin 8, VAT ID IE2406095, adres e-mail: contact@digital-lotus-media.com, tel.: +353 877 489 517, zwana dalej Agencją.
1.2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług Agencji, zasady dokonywania kalkulacji oraz
płatności, zasady akceptacji projektów przesłanych przez Agencję, a także zasady przyjmowania zleceń.
1.3. Korzystanie z usług Agencji oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad, które są w nim zawarte,
oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych, kodeksu cywilnego,
ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych.
1.4. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS zastrzega sobie prawo do publikacji zaprojektowanych
i wykonanych przez siebie prac w celach marketingowych na swojej stronie internetowej
www.nesonto.pl oraz mediach społecznościowych bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy.

2.Prawa autorskie

2.1. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS oświadcza, że do momentu przeniesienia praw autorskich do
projektów graficznych wykonanych przez Agencję Reklamową DIGITAL LOTUS na rzecz Zamawiającego,
projekty graficzne są własnością Agencji i są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i udostępnianie osobom trzecim, a także wykorzystywanie materiałów wykonanych przez
Agencję bez uiszczenia za nie opłaty jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Przeniesienie praw
autorskich do projektów graficznych odbywa się zgodnie z ustawami w Polsce i Irlandii o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymaga odrębnych ustaleń.

3.Kalkulacje

3.1. Kalkulacje wykonywane są do 3 dni od daty złożenia zapytania ofertowego przez Zleceniodawcę.
3.2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług oraz produktów, koszty techniczne, przybliżony termin
realizacji oraz koszt projektu.
3.3. W sytuacji, w której Zleceniodawca nie dostarczy plików graficznych niezbędnych do wykonania
zlecenia, materiały te przygotuje Agencja na jego koszt.
3.4. Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania i czasu pracy
potrzebnego do jego wykonania.
3.5. Ceny podane w kalkulacji są cenami DIGITAL LOTUS. W cenach nie jest zawarty podatek VAT ze względu na
podmiotowe zwolnienie.
3.6. Kalkulacja jest ważna 14 dni od daty jej przesłania przez Agencję do Zleceniodawcy, ze względu na
zmieniające się ceny na rynku towarów, materiałów oraz usług.

4.Zasady przyjmowania zleceń

4.1. Zamówienia przyjmowane są tylko poprzez drogę mailową na adres kontakt@nesonto.pl
z uwzględnieniem dokładnej specyfikacji zamówienia.
4.2. Po otrzymaniu zapytania ofertowego Wykonawca jest zobowiązany, aby w przeciągu 3 dni przesłać
Zleceniodawcy kalkulację, o której mowa w pkt. 3. Kalkulacje.
4.3. Po akceptacji wyceny do zamówienia wystawiana jest faktura proforma. Zamówienie zostaje
przyjęte do realizacji dopiero po zaksięgowaniu na koncie bankowym wpłaty 100% wartości zamówienia,
lub też przesłania faktury proforma.
4.4. Nieuiszczenie przez Zleceniodawcę przedpłaty w wymaganym terminie spowoduje, że Agencja nie
przystąpi do realizacji zamówienia.
4.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania drogą mailową materiałów i treści niezbędnych do
poprawnego wykonania zamówienia – logotypów (w formie możliwej do edycji, np. .cdr, .pdf, .eps, .ai,
.png), tekstów, haseł reklamowych, map, danych firmy, zdjęć oraz wszystkich innych informacji
koniecznych do realizacji projektu.
4.6. Zleceniodawca zobowiązuje się do przesłania kompletu materiałów drogą elektroniczną na adres
contact@digital-lotus-media.com w czytelnej i spójnej formie. Teksty nadesłane przez Zleceniodawcę powinny być możliwe do edycji i formatowania.
4.7. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędy, treści, obrazy i zdjęcia nadesłane w materiałach
przez Zleceniodawcę i niską jakość materiałów takich jak logotypy, zdjęcia, mapy, grafiki, obrazy, etc.
4.8. W sytuacji, w której Zleceniodawca nie dostarczy plików graficznych niezbędnych do wykonania
zlecenia, materiały te przygotuje Agencja na jego koszt.
4.9. W przypadku braku wytycznych od Zleceniodawcy lub też braku zamysłu projekt zostanie wykonany
według uznania Agencji.
4.10. Przy każdym projekcie Zleceniodawca ma prawo do 3 drobnych, bezpłatnych poprawek, które
uwzględniają zmianę kolorów, fontów lub zdjęć. Każda kolejna poprawka to koszt 15% kwoty całego
projektu.
4.11. Zmiana zamysłu lub projektu grafiki jest równoznaczna z rozpoczęciem nowego projektu.
4.12. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki
wyświetlania obrazów na monitorze oraz jego kalibracji, czego Zleceniodawca powinien mieć
świadomość.

5.Nanoszenie poprawek do projektów

5.1. Zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia uwag i poprawek do przedstawionego mu projektu
w terminie maksymalnie 3 dni od daty przesłania projektu.
5.2. W przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez Zleceniodawcę w terminie do 3 dni od
przedstawienia projektu, projekt uznaje się za zaakceptowany.
5.3. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag do projektu Agencja zobowiązuje się do
naniesienia zmian lub poprawek w przeciągu 3 dni od zgłoszenia uwag do projektu.
5.4. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która powinna być spójna, czytelna
i możliwie chronologiczna do projektu. Lista powinna zostać przesłana drogą mailową na adres mailowy
contact@digital-lotus-media.com
5.5. Jeśli lista poprawek nadesłana przez Zleceniodawcę jest nieczytelna, chaotyczna, przesyłana w wielu
mailach, rozłożona na kilka części lub nadsyłane poprawki są ze sobą sprzeczne lub niezrozumiałe, to
naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy, jeśli taki będzie wymagany.
5.6. Klient ma prawo do przesłania jednej listy poprawek. Każda kolejna lista z poprawkami jest
dodatkowo płatna, o czym mowa w pkt. 4 ppkt. 4.9.
5.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu oraz za błędy
zaistniałe w projekcie przesłanym przez przez Zleceniodawcę.
5.8. Po zaakceptowaniu projektu przez Klienta następuje proces jego fizycznego wykonania, jeśli taki jest
charakter tego zlecenia. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów,
reklamacje z tego tytułu nie zostaną uwzględnione.

6.Konsultacje

6.1 Konsultację można odwołać lub przełożyć nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej w ciągu 48 godzin przed dniem, w którym konsultacja została zaplanowana. Nieodwołane lub odwołane później niż 48 godziny przed dniem, na który konsultacja została zaplanowana — w ramach wykupionych pakietów zostaną uznane za zrealizowane.

6.2 W przypadku odwołania lub przełożenia konsultacji  w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 6.1. przedpłata nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną konsultację.

7.Zakres odpowiedzialności

7.1. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia
wynikające z działania czynników niezależnych od Agencji: awarii sieci energetycznych,
telekomunikacyjnych, katastrof naturalnych, niesprzyjających warunków pogodowych (w przypadku
montażu) oraz innych zdarzeń losowych.
7.2. W razie wystąpienia w/w okoliczności Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS zobowiązuje się
w najszybszym możliwym terminie powiadomić o tym Zleceniodawcę.
7.3. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel
Agencji Reklamowej DIGITAL LOTUS zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, zniesławiające, naruszające dobra osobiste osób trzecich.
7.4. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS nie ponosi odpowiedzialności za:

8.Gwarancje

8.1. Materiały i wykonywane prace oferowane przez Agencję Reklamową DIGITAL LOTUS objęte są
gwarancją. Długość gwarancji jest zależna od rodzaju zlecenia i szczegółów umowy zawartej ze
Zleceniodawcą.
8.2. Gwarancją nie są objęte:

9.Postanowienia i uwagi końcowe

9.1. Złożenie zamówienia w Agencji Reklamowej DIGITAL LOTUS oznacza pełną świadomość i akceptację
regulaminu i zasad w nim zawartych.
9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie
autorskim oraz prawach pokrewnych.
9.3. Agencja Reklamowa DIGITAL LOTUS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://digital-lotus-media.com.